Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepelnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie opiera się na przepisach określonych w:

 • Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr. 17, poz. 162),
 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 poz.1110.),
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 870 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818).

Zespół rozpatruje wnioski o wydanie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 • o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, w tym do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • legitymacje osób niepełnosprawnych;
 • karty parkingowej.

 

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności


Zespól orzeka wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego .
Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 1. Dokumentację medyczną (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 2. Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana
 3. Kopie posiadanych orzeczeń
 4. Dowód osobisty osoby zainteresowanej, oraz przedstawiciela ustawowego
 5. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności

W przypadku osób do 16 r. ż:

 1. Dokumentację medyczną (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)  
 2. Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko
 3. Akt urodzenia. W przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny – dowód tożsamości, np.  legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport.
 4. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

 

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Dla realizacji celów określonych ustawą ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:

 • Znaczny - osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy albo zdolna do podjęcia pracy ale tylko w warunkach pracy chronionej;  wymagająca w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 • Umiarkowany - osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • Lekki - osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności ma naruszoną sprawność organizmu, jest zdolna do wykonywania zatrudnienia, nie wymagająca pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych.

 

Wystawianie legitymacji osoby niepełnosprawnej


Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 1. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 2. Kserokopię dowodu osobistego
 3. 2 zdjęcia legitymacyjne  35x45 mm

 

Wydawanie kart parkingowych


Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie:

 • osobie niepełnosprawnej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej, zaliczonej:
 1. do znacznego stopnia niepełnosprawności i mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 2. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przy czym stwierdzenie spełnienia przesłanek określnych w art. 8 ust.3a pkt 1 i 2ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.) może zostać stwierdzone wyłącznie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;    

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 3. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej

Orzeczenie o wskazaniach do ulg  i uprawnień

 

Osoba posiadająca orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów może złożyć do zespołu wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać z takich form wsparcia jak:

- zatrudnienie w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej,

- przywileje pracownicze (np.: prawo do dłuższej przerwy w pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego itp.),

- dofinansowanie działalności gospodarczej,

- uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, szkoleniach;

- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,

- ulgi w komunikacji, podatkach itp.,

- uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego czy rodzinnego i innych świadczeń instytucji pomocy społecznej.

Załączniki jakie należy złożyć do wniosku:

1. Dokumentację medyczną (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

2. Kopia orzeczenia, którego posiadanie uprawnia do złożenia wniosku (lekarza orzecznika ZUS, o zaliczeniu do grupy inwalidów itp.)

 1. Dowód osobisty osoby zainteresowanej, oraz przedstawiciela ustawowego
 2. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności

 

UWAGA!!!

Druki wniosków można pobrać w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Warszawska 38 a, 87 - 500 Rypin

lub poniżej

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar