Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Projekt Partnerski - Rodzina w Centrum

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

podpisało umowę partnerską projektu „Rodzina w Centrum”

     W dniu 22 września 2016 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum” pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 23 partnerami: 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i 4 Ośrodkami Pomocy Społecznej realizującymi zadania powiatu i gminy ( MOPR Toruń, MOPS Bydgoszcz, MOPR Włocławek, MOPR Grudziądz). Za realizację projektu odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

     Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

     Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

      W ramach projektu na terenie naszego powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie utworzy Centrum Wspierania Rodzin w którym  odbywać się będzie poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Organizowane będą działania edukacyjne, warsztaty dla rodzin i dzieci, animacje, promocja rodzicielstwa zastępczego, integracja rodzin naturalnych i zastępczych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum”.

 

Projekt realizowany będzie do 30.06.2018 r.
Ogólna wartość projektu : 11 482 020,00 zł.

Projekt partnerski „Rodzina w Centrum” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin 
w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju  i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Oferowane działania w powiecie rypińskim to: 

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,
- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne,
- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,
- Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,
- Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje,
- Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz w rodzinach naturalnych z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
- Szkolenia dla wolontariuszy,
- Superwizja rodzin zastępczych,
- Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
- Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
- Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych

REKRUTACJA:
Kryteria rekrutacji

Osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się w powiecie rypińskim.
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte pomocą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym:

  • osoby przebywające w pieczy zastępczej i/lub 
  • osoby opuszczające pieczę zastępczą i/lub 
  • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  w tym:  rodziny objęte asystenturą rodzinną 

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze, w tym:

  • osoby sprawujące rodzinną pieczą zastępczą i/lub,
  • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej i/lub,
  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i/lub,
  • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze 

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja ma charakter otwarty i zostanie prowadzona zgodnie z zasadą równych szans. 

Osoba do kontaktu: 
Justyna Niedbalska – specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Nr. tel. 54-280 36-41
e-mail: pcprrypin@poczta.fm

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy 

 

Zegar