Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej powiat rypiński zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Na podstawie artykułu 39 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza spokrewniona tzn. tworzona przez dziadków lub rodzeństwo dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
 • rodzina zastępcza niezawodowa tzn. tworzona przez osoby inne niż dziadkowie lub rodzeństwo dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
 • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 • rodzinny dom dziecka.

Do rodzin zastępczych trafiają dzieci:

 • z placówek opiekuńczo – wychowawczych;
 • z rodzin niewydolnych wychowawczo i niezaradnych życiowo; 
 • z rodzin dotkniętych zjawiskiem patologii społecznej (np. zespół uzależnień od alkoholu rodzica/rodziców biologicznych); 
 • których rodzice są chorzy psychicznie lub weszli w konflikt z prawem; 
 • sieroty naturalne; 

Centrum  Pomocy Rodzinie:

 • zawiera umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka;
 • przyjmuje wnioski od rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka o wypłatę świadczeń;
 • wypłaca świadczenia;
 • prowadzi sprawy związane z finansowaniem świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu;
 • obsługuje finansowe porozumienia pomiędzy powiatami;
 • prowadzi sprawy związane z finansowaniem pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą;
 • wytacza na rzecz dziecka w pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych;
 • przeprowadza i aktualizuje wywiady środowiskowe z rodzinami zastępczymi w oparciu o ustawę o pomocy społecznej;

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej:

 • prowadzi nabór, szkolenie i kwalifikacje kandydatów na rodziców zastępczych;
 • przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka;
 • umożliwia rodzinom zastępczym uzyskanie porad  psychologiczno-pedagogicznych oraz  innych porad specjalistycznych;
 • współpracuje z sądem;
 • zapewnia pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinna pieczę zastępczą;
 • dokonuje oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 • zapewnia pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 • zgłasza do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowana sytuacją prawną;

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zadania):

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio z rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • przesyłanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacją prawna, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzona osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

o   właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

o   wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Rodziną zastępczą niezawodową lub zawodową oraz prowadzenie nie może być osoba, która były skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej.

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • placówki opiekuńczo-wychowawczej:
  1. typu rodzinnego,
  2. typu socjalizacyjnego,
  3. typu interwencyjnego,
  4. typu specjalistyczno-terapeutycznego,
 • regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych

Na terenie Powiatu Rypińskiego funkcjonuje następująca placówka:

Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego:

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka​

ul. Mławska 54

87-500 Rypin

 

UCHWAŁA NR XXXIX/242/2018 RADY POWIATU W RYPINIE z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia realizacji programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu rypińskiego

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar