Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Projekt Partnerski - Rodzina w Centrum 2

 

PROJEKT PARTNERSKI „RODZINA W CENTRUM 2”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie informuje, że od 1 lipca 2018r. rozpoczęliśmy realizację Projektu Partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”.

 

BENEFICJENCI PROJEKTU

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
  • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
  • 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 726 347,11 zł

 

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.11.2020 r.

 

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej   w województwie kujawsko-pomorskim.

 

OFEROWANE DZIAŁANIA W POWIECIE RYPIŃSKIM:

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne,

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychiatryczne,

- Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,

- Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje,

- Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz w rodzinach naturalnych z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,

- Mediacje rodzinne,

- Szkolenia dla wolontariuszy,

- Superwizja rodzin zastępczych,

- Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,

- Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

- Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych

 

REKRUTACJA:

Kryteria rekrutacji

 

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte pomocą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym:

  • osoby przebywające w pieczy zastępczej i/lub
  • osoby opuszczające pieczę zastępczą i/lub
  • Osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  w tym:  rodziny objęte asystenturą rodzinną

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze, w tym:

  • osoby sprawujące rodzinną pieczą zastępczą i/lub,
  • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej i/lub,
  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i/lub,
  • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja ma charakter otwarty i zostanie prowadzona zgodnie z zasadą równych szans.

 

Osoba do kontaktu :

Justyna Niedbalska – specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Nr. tel. 54-280 36-41

e-mail: pcprrypin@poczta.fm

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Zegar