Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

INFORMACJA

 

Projekt „Rodzina w Centrum 3” skierowany jest do (grup docelowych):
1) osób przebywających w pieczy zastępczej;
2) osób opuszczających pieczę zastępczą;
3) osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
4) osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
5) kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
6) osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
7) dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
8) innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
9) rodzin doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych związanych z zaburzeniami FASD u dzieci.

 

   W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” w Powiecie Rypińskim zaplanowano wsparcie w formach:
1) specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - pedagogicznego, psychologicznego;
2) superwizji rodzin zastępczych;
3) grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
4) warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie;
5) zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów;
6) warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne;
7) warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

8) mediacje rodzinne

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja ma charakter otwarty i zostanie prowadzona zgodnie z zasadą równych szans.

Osoby, które po wstępnym wywiadzie będą spełniały warunki do udziału w projekcie wspólnie z specjalistą/koordynatorem wypełniają i podpisują dokumenty projektowe: formularz zgłoszeniowy, dane uczestnika wraz z deklaracją udziału w projekcie,

 

Osoba do kontaktu :

Justyna Niedbalska – specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Nr. tel. 54-280 36-41

e-mail: j.niedbalska@pcpr-rypin.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar