Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Realizacja projektu

PROJEKT PARTNERSKI „RODZINA W CENTRUM”

 

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu,
pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy,
że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne,

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,

- Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,

- Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje,

- Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz w rodzinach naturalnych z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,

- Mediacje rodzinne,

- Szkolenia dla wolontariuszy,

- Superwizja rodzin zastępczych,

- Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,

- Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

- Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych


Maj 2018r.

Zrealizowaliśmy:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 20 porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne- 9 porad

Mediacje rodzinne – 4 godz.

Odbyło się:

12.05.2018r. Szkolenie dla wolontariuszy

15.05.2018r. Spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

19.05.2018r. Szkolenie dla wolontariuszy

19.05.2018r. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą „Plusy i minusy pozostania w pieczy zastępczej do 25 –go roku”


W  kwietniu 2018r. odbyły się:

07.04.2018r. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą „Edukacja seksualna w procesie usamodzielnienia” oraz zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatu

14.04.2018r. Szkolenie dla wolontariuszy

24.04.2018r. Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych  14 dzieci

28.04.2018r. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie pt: „Wpływ grupy rówieśniczej na problemy wychowawcze z dziećmi” oraz zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatu

28.04.2018r. Szkolenie dla wolontariuszy

28.04.2018r. Superwizja rodzin zastępczych

Zrealizowaliśmy:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne –15porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne -20 godz.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 20 porad


Marzec  2018r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 24 godz.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 20 porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne – 4 porady

Mediacje rodzinne – 5 godz.

10.03.2018r. - Szkolenie dla wolontariuszy

24.03.2018r.:

-  Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie pt „Jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu i seksualności” oraz  zajęcia animacyjne dla dzieci.

- Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie pt „ Zespół zerwanych więzi”  oraz zajęcia animacyjne dla dzieci.

- Warsztaty socjoterapeutyczne „Wzmacnianie poczucia własnej wartości, akceptacja siebie”.


W miesiącu lutym zrealizowaliśmy:

16 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego pedagogicznego

20 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego psychologicznego

 


W miesiącu grudniu zrealizowaliśmy 17 godzin specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

02.12.2017r. Odbyły się jednodniowe warsztaty  dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą zwiększające umiejętności i wiedzę z zakresu usamodzielnienia pt. „Usamodzielnienie – proces stopniowy. Dorosłość – role społeczne w codziennym życiu”. Uczestniczki zapoznały się z procesem usamodzielnienia, z dokumentacją usamodzielnienia, z procesem tworzenia indywidualnego programu usamodzielnienia.

20.12.2018r. – Odbyła się superwizja rodzin zastępczych.  Podczas spotkania uczestnicy podzielili się refleksjami na temat udziału w działaniach projektu. Opisywali zmianę swoich postaw rodzicielskich, zmianę myślenia i zwrócili uwagę na własne dążenie do ciągłego poszerzania wiedzy. Uczestnicy nabyli umiejętności artykułowania własnych potrzeb, nastąpiło nabycie umiejętności mówienia o rzeczach trudnych, stresujących.


W listopadzie 2017r. zrealizowaliśmy:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 6  godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne – 6 porad


04.11.2017r. odbyły się warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą „Moja przyszłość – racjonalne gospodarowanie własnym budżetem”.  Uczestniczki nabyły umiejętności psychospołeczne i organizacyjne, umiejętność  konstruktywnego gospodarowania czasem oraz zasad asertywności.


11.11.2017r. Odbyły się  Warsztaty socjoterapeutyczne 1 – dniowe, w których uczestniczyły dzieci  przebywające w pieczy zastępczej.  Dzieci nabyły umiejętności rozpoznawania uczuć , poznali swoje zasoby oraz nauczyli się akceptować swoje słabe strony, zdobyli umiejętność radzenia sobie                           z trudnościami , szukania wsparcia i korzystania z niego.


30.11.17r. Zakończyliśmy cykl  warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci „Moje emocje”.


W Październiku 2017r. zrealizowaliśmy:

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne Prawne – 6 porad

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne Psychologiczne – 16 godz.


Jesteśmy w trakcie realizacji cyklu warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci „Moje emocje” (odbyły się w dniach: 05.10.17r.,19.10.17r.,30.10.2017r.)


 21.10.2017r. odbyły się Warsztaty Wzmacniające Kompetencje Rodzicielskie pt: „ Granice w rodzinie”.  Uczestnicy warsztatu zdobyli wiedzę dot. stawiania granic dzieciom w procesie wychowania, na czym polega przywództwo w rodzinie i budowanie autorytetu rodzica oraz jak poradzić sobie z gwałtowną reakcją dziecka na naszą odmowę/ zakaz, czy rodzice muszą być zawsze zgodni o do stawiania granic.  Podczas trwania warsztatu dla rodziców, dzieci  uczestniczyły w zajęciach animacyjnych.


 W dniach 07.10.2017r. oraz 21.10.2017r. odbyły się  Warsztaty Socjoterapeutyczne 1 –dniowe, dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.


07.10.2017r. odbyły się kolejne Warsztaty Wzmacniające Kompetencje Rodzicielskie pt: „Rodzeństwo – rywalizacja czy współpraca”. Rodzice zostali zdobyli wiedzę dotyczącą rywalizacji między rodzeństwem.  Ramowy program warsztatu: skąd Birze się zazdrość o rodzeństwo?, Jak sobie radzić z rywalizacją między dziećmi, Co robić jak dzieci się kłócą i biją?, Najstarsze, średnie, najmłodsze – znaczenie kolejności urodzin. Podczas trwania warsztatu dla rodziców, dzieci  uczestniczyły w zajęciach animacyjnych.


Zrealizowaliśmy specjalistyczne poradnictwo rodzinne  (maja - września 2017r.)

Poradnictwo

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Psychologiczne

10 godz.

10 godz.

6 godz.

5 godz.

10 godz.

Pedagogiczne

16 godz.

16 godz.

8 godz.

10 godz.

----------

Prawne

12 porad

12 porad

------------

4 porady

10 porad

Mediacje rodzinne

------------

4 godz.

6 godz.

4 godz.

1 godz.

 

Dnia 08.09. 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie odbyło się po raz kolejny Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

            W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rypinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Rypinie, Szkoły Podstawowej w Okalewie, Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie, Szkoły Podstawowej w Nadrożu, Szkoły Podstawowej w Sosnowie, Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie, Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu, Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Domu Dziecka w Rypinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem,  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie oraz przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej.


10 czerwca 2017r. oraz 30.09.2017r. odbyło się szkolenie dla wolontariuszy.

W szkoleniu wzięły udział dwie grupy uczniów z  Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu.  Zakres tematyczny szkolenia: Co to jest wolontariat, prawa i obowiązki wolontariuszy, przygotowanie do pracy wolontaryjnej: pomaganie dzieciom umieszczonym w rodzinie zastępczej oraz dzieciom przebywających w rodzinach dysfunkcyjnych, rozwijanie umiejętności dzieci poprzez gry i zabawy, nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy wolontariuszy z dziećmi. 


09.09.2017r. odbyły się Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie „Bezpieczne w sieci” oraz zajęcia animacyjne dla dzieci.

Rodzice zostali zapoznani z podstawowymi wiadomościami dot. sieci. Poznali pojęcia związane z cyberprzemocą, portalami społecznościowymi. Przekazana została im wiedza dotycząca stawiania granic- kontrola rodzicielska.


09.09.2017r. odbyły się Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie pn. „Kontakty rodziców zastępczych oraz dzieci umieszczonych z rodziną naturalną dziecka” oraz Zajęcia animacyjne dla dzieci.

            Uczestnicy warsztatu zdobyli wiedzę z zakresu aktów prawnych regulujących kontakty z dziećmi, rodziców zastępczych z rodziną naturalną dziecka, budowanie i utrzymywanie poprawnych relacji między rodzicami zastępczymi, dzieckiem a rodziną naturalną, wychowywania dzieci w tym: komunikacja w rodzinie, aktywnego słuchania, rozpoznawania i nazywania uczuć, stawiania grani i wychowania ze stosowaniem konsekwencji, komunikowania asertywnego – bez przemocy.

Podczas trwania warsztatu dla rodziców dzieci  uczestniczyły w zajęciach animacyjnych. 


23.09.2017r. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie „ Moje dziecko mnie nie słucha” oraz Zajęcia animacyjne dla dzieci.

Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu zaburzeń zachowań u dzieci i młodzieży, objawów jakie towarzyszą oraz przyczyn powstawania zachowań opozycyjno – buntowniczych u dzieci i nastolatków, wychowywania dzieci w tym: komunikacja w rodzinie, aktywnego słuchania, rozpoznawania i nazywanie uczuć, stawianie granic i wychowywanie ze stosowanie konsekwencji, komunikowania asertywnego – bez przemocy.

Podczas trwania warsztatu dla rodziców dzieci  uczestniczyły w zajęciach animacyjnych. 


30 maja 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Rogowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Domu Dziecka w Rypinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rypinie, Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu oraz przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej.

Spotkanie rozpoczęli Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie oraz Starosta Powiatu Rypińskiego Zbigniew Zgórzyński. W pierwszej części spotkania p. Ewa Piotrowska prowadząca wraz z mężem - pogotowie rodzinne   oraz p. Bożena Tuchalska -rodzina zastępcza niezawodowa podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z codziennym funkcjonowaniem rodzicielstwa zastępczego. Następnie p. Agnieszka Bukowiecka przedstawiła II panele wykładowe „ABC pieczy zastępczej” oraz „Psychologiczne aspekty pieczy zastępczej.


W ramach realizacji projektu partnerskiego "Rodzina w Centrum" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko   –Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych  i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych zostało utworzone i wyposażone Centrum Wspierania Rodzin.

        W miesiącu lutym z usług Centrum Wspierania Rodzin skorzystało 27 osób. Odbyło się 15 specjalistycznych porad rodzinnych psychologicznych, 14 specjalistycznych porad rodzinnych pedagogicznych, 27 specjalistycznych porad rodzinnych prawnych.

W miesiącu marcu z usług Centrum Wspierania Rodzin skorzystało 60 osób. Odbyły się 23 specjalistyczne porady rodzinne prawne, 36 specjalistycznych porad pedagogicznych, 35 specjalistycznych porad rodzinnych psychologicznych.

Zrealizowane zostały również:

-Warsztaty jednodniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych  i zastępczych „Bezpieczne w sieci”.

- Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.

- Warsztaty socjoterapeutyczne jednodniowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 14 lat „Hobby – sposób na stres”.

- Szkolenie jednodniowe dla wolontariuszy.

- Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą „Usamodzielnienie proces stopniowy”, „Moja przyszłość”

- Superwizja rodzin zastępczych.

 

 

Zegar